Thông báo bán thanh lý tài sản
Cập nhật: 23.11.2018 04:37
Thông báo 
Về việc thanh lý tài sản 
-Tài sản bán thanh lý ( danh mục đính kèm)
-Thời gian đăng ký  hết ngày 29/11/2018
- Tổ chức bán : 04/12/2018
Thông báo 
Về việc thanh lý tài sản 
-Tài sản bán thanh lý ( danh mục đính kèm)
-Thời gian đăng ký  hết ngày 29/11/2018
- Tổ chức bán : 04/12/2018  
Thông báo bán tài sản.pdf