Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Cập nhật: 27.08.2018 03:48

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23 tháng 8 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 9 năm 2015 về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2018