Quyết định số 27/2018/QĐ -TTg thay thế cho Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007
Cập nhật: 17.08.2018 04:01
Từ ngày 06 tháng 7 năm 2018  Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ -TTg ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2018, thay thế  Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg  ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.