Sơ đồ tổ chức
Cập nhật: 02.09.2013 10:16
Sơ đồ tổ chức
Thông tin lãnh đạo:

1. Giám đốc Sở Kế Hoach và Đầu Tư
- Họ và tên: Nguyễn Hữu Nguyên
2. Phó Giám đốc Sở phụ trách
- Họ và tên: Đoàn Thị Ngọc Vân
3. Giám đốc Trung Tâm Tư Vấn Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Tỉnh Đồng Nai
- Họ và Tên : Nguyễn Thị Kim Chi
- Di động: 091 3610282