Tư vấn bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Cập nhật: 25.08.2013 10:44
Thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi, bổ sung thành viên góp vốn, cổ đông góp vốn, thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, địa chỉ, trụ sở, tên gọi
  • Thủ tục đổi tên Công ty.
  • Thủ tục thay đổi trụ sở.
  • Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh.
  • Thủ tục tăng giảm vốn điều lệ.
  • Thủ tục thay đổi thành viên/cổ đông góp vốn.
  • Thủ tục thay đổi đại diện pháp luật.
  • Thủ tục bán Doanh nghiệp tư nhân.