logo02516 500 565

Tư vấn và hướng dẫn thành lập Công ty cổ phần

Cập nhật: 18.03.2022 10:35 - Lượt xem: 6,474

Tư vấn và hướng dẫn thành lập Công ty TNHH một thành viên

Cập nhật: 18.03.2022 10:38 - Lượt xem: 6,224

Tư vấn và hướng dẫn thành lập Doanh nghiệp tư nhân

Cập nhật: 18.03.2022 10:39 - Lượt xem: 5,020

Tư vấn và hướng dẫn thành lập Công ty Hợp Danh

Cập nhật: 18.03.2022 10:44 - Lượt xem: 6,416

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Danh sách thành viên.
4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
b) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Biểu mẫu: Phụ lục I-5 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ CÔNG TY HỢP DANH; Phụ lục I-9 DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH

Tư vấn và hướng dẫn Thành lập Hộ kinh doanh

Cập nhật: 18.03.2022 10:54 - Lượt xem: 6,865

Tư vấn và hướng dẫn thành lập Địa điểm kinh doanh

Cập nhật: 18.03.2022 10:56 - Lượt xem: 6,709

Tra cứu ngành nghề kinh doanh

Cập nhật: 18.03.2022 03:22 - Lượt xem: 7,391
1