logo02516 500 565
Cập nhật: 06.09.2013 09:41 - Lượt xem: 3,983
Dự án đầu tư váo lĩnh vực công nghệ cao, được hưởng ưu đãi như sau:

+ Về Thuế thu nhập doanh nghiệp: thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm. Miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực trên có quy mô lớn, công nghệ cao hoặc mới cần đặc biệt thu hút đầu tư, thì thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi có thể kéo dài nhưng tổng thời gian áp dụng thuế suất 10% không quá 30 năm. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc kéo dài thêm thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi 10% theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

+ Về thuế Xuất khẩu, nhập khẩu: được miễn thuế nhập khẩu tài sản cố định hình thành doanh nghiệp; được miễn thuế nhập khẩu thời hạn 5 năm (kể từ ngày bắt đầu sản xuất) đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất.

+ Miễn 11 năm tiền thuê đất kể từ ngày đưa dự án vào hoạt động.Nguồn Sở Kế hoạch và Đầu tư