logo02516 500 565
Cập nhật: 03.09.2013 09:16 - Lượt xem: 5,818
Tư vấn tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp gồm các nội dung sau:
  • Tư vấn điều kiện tạm ngừng hoạt động công ty;
  • Tư vấn về Thời gian tối thiểu được tạm ngừng hoạt động công ty và thời gian tối đa tạm ngừng kinh doanh;
  • Tư vấn thủ tục thông báo tạo ngừng hoạt động;
  • Tư vấn về trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng;
  • Tư vấn giải trình lý do tạm ngừng hoạt động;
  • Các nội dung khác có liên quan;
  • Đại diện thực hiện hồ sơ xin tạm ngừng hoạt động và thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.